پارسر سازه ای

تجزیه‌گر‌های سازه‌ای یکی از ابزار‌های پرکاربرد در پردازش زبان طبیعی هستند که در کاربردهای مختلفی نظیر ترجمه ماشینی، سیستم پرسش و پاسخ، خطایابی و ... استفاده می‌شوند.در این قسمت تجزیه‌گرهای مختلف بررسی و تجزیه‌گر سازه‌ای فارسی آموزش داده شد. تجزیه‌گرهای آموزش داده شده با استفاده از ویژگی‌‌های زبان فارسی تقویت و بهبود داده شد.

متن شما