مشابه‌یاب متن

هدف از مشابه‌یابی متن پاسخگویی به این مسئله است که آیا در یک ماه گذشته پستی در شبکه‌های اجتماعی تولید شده است که مشابه متن ما باشد؟

متن شما