تقطیع‌گر عبارات اسمی

عبارات اسمی، مهمترین واحدهای متن هستند که موضوع یک متن را مشخص می‌کنند. به دست آوردن این عبارات به عنوان یک گام اولیه در بسیاری از مسائل پردازش زبان طبیعی مشخص شده است.

متن شما