مجموعه دادگان شبکه ارتباطی فیسبوک

این مجموعه دادگان حاوی 5.4 میلیون لینک ما بین کاربران فیسبوک است. تعداد کاربران موجود در این شبکه در حدود 2 میلیون کاربر یکتا است. از آنجایی که ارتباط افراد در فیسبوک به صورت دوستی است، در گراف ارتباط کاربران فیسبوک یال‌های موجود جهت نیستند. بزرگترین درجه (مجموع درجه ورودی و خروجی) در مرتبه 9 هزار است و کوچکترین درجه ۱ است. نکته مهم در خصوص این مجموعه دادگان حفظ محرمانگی کاربران است. به عبارت دیگر شناسه یکتای کاربران حقیقی نبوده و رشته‌ای تولید شده است که به هر کدام از کاربران موجود در این مجموعه دادگان نسبت داده شده است.

شرایط استفاده از دیتاست

این مجموعه دادگان تحت مجوز بین المللی CC-BY-SA-NC نسخه 4 می‌باشد.
کاربران باید نام شرکت دیتاک و سکو را در منابع مقاله های تحقیقاتی خود ذکر نموده و به آدرس وبسایت سکو http://sakoo.dataak.com اشاره نمایند.
زمان تولید
1397
سایز
85Mb
فرمت
csv
تولید کننده
Dataak
منبع
Facebook