استخراج موجودیت ها از متن

کسان سازی کاراکتر های موجود در متن به عنوان یک مرحله پیش پردازش در نظر گرفته می شود و خروجی آن می تواند در پردازش های بعدی ای که روی متن اعمال می گردد مورد استفاده قرار گیرد. هدف این سرویس یکسان سازی کاراکتر های مشابه یکدیگر در متن می باشد.

متن شما

...