تشخیص چهره

هدف این سرویس پیدا کردن چهره افراد بدون توجه به مکان ، اندازه ، چرخش ، روشنایی ، حالت چهره و .. در تصویر است.

پیش نمایش تصویر

تصویر خود را آپلود کنید:

...