استخراج عبارات کلیدی

عبارات کلیدی متن، عبارات اسمی از متن هستند که محوریت متن روی آن‌هاست. در بسیاری از سایت های خبری این عبارات در قسمت انتهایی خبر در یک بخش جداگانه، آورده می شوند. این عبارات می‌توانند به عنوان یک گام اولیه در برخی مسائل پردازش زبان طبیعی مانند خلاصه ساز متن یا ابر کلمات مورد استفاده قرار بگیرد.

متن شما