تشخیص زبان متن

هدف این سرویس تعیین زبان متن(های) ورودی به سیستم می باشد. این سیستم قبل از تعیین زبان متن، پیش پردازش انجام می دهد. در صورتی پس از پردازش متن طول آن کمتر از 14 کاراکتر باشد پاسخ سیستم "نامشخص" خواهد بود.

متن شما