نویسه‌گردانی

هدف از این سرویس نویسه‌گردانی اسامی فارسی به معادل انگلیسی آنهاست که لفظاً به آن finglish گفته می‌شود. برای مثال تبدیل نام "علیرضا" به "alireza".

کلمات شما

×
×