تعیین نقش کلمات در متن

نقش کلمات در جمله همان نقش هایی هستند که در زبان فارسی با نام های فعل، فاعل، صفت و دیگر اجزای جمله معرفی میشوند. یکی از مهمترین قدم های اولیه در پردازش متون فارسی، پیدا کردن نقش هر کلمه در متن است تا بتوان به کمک آن به دستاورد های بزرگی رسید.

متن شما