طبقه بندی متون

طبقه بندی متون، به ما کمک می‌کند تا موضوع متون را به صورت خودکار به دست آوریم. ما این موضوعات را در دو حالت درشت دانه که شامل ۶ موضوع و ریز دانه که شامل ۴۱ موضوع است، مشخص می‌کنیم. به دست آوردن این موضوعات می‌تواند یک گام اساسی در ایجاد سیستم‌های توصیه‌گر باشد.

متن شما

نوع دیکود


نوع خروجی

...