نمایش طیفی کلمات

نمایش طیفی یک کلمه، نمایش برداری آن کلمه در تعداد ابعاد مشخص است که می‌تواند ویژگی های نحوی و معنایی آن کلمه را مشخص کند. به دست آوردن این بردارها نیاز به داده‌های در حجم بالا دارد که به راحتی در دسترس ما هستند. ما از روش GloVe برای به دست آوردن این بردارها روی دو مجموعه داده تلگرام و اخبار، استفاده کرده‌ایم. برای مصورسازی از نمایش ۲ بعدی استفاده کرده‌ایم، برای دریافت نمایش‌های با ابعاد بالاتر می‌توانید از API ارائه شده استفاده کنید.

کلمات شما

×
×
×

زبان

...